GENERATOR 1.9

Generator tras do symulatora poci�gu EN57 "Mechanik"


JAK U�YWA� PROGRAMU?

JAK PROWADZI� POCI�G?

JAK PISA� MODU�Y?

OBS�UGA D�WI�KU

USUWANIE B��D�W W MODU�ACH

KONWERTER TRAS

CO NOWEGO W TEJ WERSJI?

KONTAKT Z AUTOREM


 

Jak u�ywa� programu?

Program ten s�u�y do automatycznego generowania tras do "Mechanika" korzystaj�c z wcze�niej przygotowanych modu��w. Umo�liwia prowadzenie poci�gu pospiesznego (EN 57 sa r�wnie� wykorzystywane jako poci�gi pospieszne np. na trasie Warszawa - Kielce), generuje tras� o ��danej d�ugo�ci i zapisuje j� w pliku o podanej przez u�ytkownika nazwie. Program mo�emy uruchomi� na dwa sposoby:

1. Uruchamiamy plik gener_19.exe . Program zada nam pytanie o d�ugo�� trasy w kilometrach - podajemy tak� jak� chcemy. Uwaga - w efekcie mo�emy otrzyma� tras� nieznacznie d�u�sz� (b��d < maksymalna d�ugo�� modu�u + maksymalna dlugo�� stacji ko�cowej). Nast�pnie program spyta, czy chcemy prowadzi� poci�g pospieszny czy osobowy - w zale�no�ci od naszego wyboru wpisujemy "o" lub "p". Nast�pnie musimy poda� nazw� pliku, w kt�rym ma zosta� zapisana nasza trasa (podajemy pe�n� nazw� wraz z rozszerzeniem ".dat"). Je�eli naci�niemy Enter nie wpisujac �adnej nazwy, to program zapisze tras� jako "trasa.dat". Potem w miare generowania na ekranie pojawia� si� bed� gwiazdki - ka�da gwiazdka to jedna linia naszej trasy.

2. Mo�emy tez uruchomi� plik generuj.bat , wtedy zostanie uruchomiony generator (patrz 1.), a nast�pnie "Mechanik" na wygenerowanej trasie. (nale�y podac nazw� pliku "trasa.dat" lub po prostu nacisn�� Enter).


Jak prowadzi� poci�g?

Generator pozwala wybra� prowadzenie poci�gu pospiesznego lub osobowego. Prowadz�c poci�g osobowy zatrzymujemy si� na wszystkich stacjach, przy pospiesznym za� prowadzimy poci�g tak, jak ka�� semafory, tzn. nie zatrzymujemy si� na stacjach nie oznaczonych semaforem, natomiast na stacjach oznaczonych semaforem stajemy, je�eli podaje on sygna� "S1" - �wiat�o czerwone.

Sygna� "s1"

Zwraca� te� nale�y na pr�dko�� szlaku podawan� przez wska�niki "W27". Pojawiaj� si� one przy wyje�dzie z wi�kszych stacji i ograniczaj� pr�dko�� danego odcinka szlaku a� do napotkania nast�pnej takiej tablicy. Tak wi�c nawet zielone �wiat�o na semaforze nie upowa�nia nas do przekroczenia tej pr�dko�ci.
Je�eli przy wyje�dzie ze stacji pocz�tkowej nie ma takiej tablicy, to nale�y przyj��, �e pr�dko�� szlaku wynosi 110 km/h.

Wska�niki "w27"

Gdy po wjechaniu na stacj� zauwa�ymy dotycz�cy naszego toru sygna� na tarczy manewrowej zezwalaj�cy na jazd�, to znaczy, �e dojechali�my do ostatniej stacji naszej trasy. Nale�y wtedy zamkn�c drzwi (po sygnale odjazdu od kierownika poci�gu) i ruszy�. Jazd� kontunuujemy a� do napotkania sygna�u manewrowego zabraniaj�cego dalszej jazdy lub ko�ca toru postojowego. Tam nie otwieraj�c drzwi ko�czymy jazd�.

Sygna�y manewrowe zezwalaj�ce na jazd�.

O dojechaniu do stacji ko�cowej mog� �wiadczy� jeszcze inne rzeczy. Zale�y to od pomys�owo�ci autor�w modu�ow i znajomo�ci przepis�w kolejowych prowadz�cego poci�g.

Z przyczyn technicznych na semaforach blokady odst�powej uk�ad �wiate� jest troch� inny ni� w rzeczywisto�ci:

Prawdziwy uk�ad �wiate� na semaforze blokady odst�powej

U�ywany w generatorze uk�ad �wiate� na semaforze blokady odst�powej

Je�eli chcesz si� dokszta�ci� z przepis�w kolejowych, to zajrzyj tutaj.

Ze wzgl�du na przyj�te rozwi�zania techniczne przy wy�wietlaniu sygna��w migaj�cych na semaforach, semaforach zast�pczych i tarczach ostrzegawczych zdarza si� sporadycznie (naprawd� rzadko!), �e "Mechanik" naliczy nam przy mijaniu takiego sygna�u punkty karne mimo, �e jedziemy zgodnie z ograniczeniami.


Jak pisa� modu�y?

 1. Co naprawd� robi program? "Generator" tworzy plik trasy dopisuj�c kolejne modu�y do pliku docelowego modyfikuj�c odpowiednio pole "kilometr" w liniach plik�w. Poza tym konsekwentnie ustawia sygna�y na semaforach, tarczach ostrzegawczych i semaforach powtarzaj�cych. Koryguje te� aktualn� dozwolon� pr�dko�� w zale�no�ci od aktualnych ogranicze� sta�ych lub czasowych, dozwolonej pr�dko��i na tym odcinku szlaku i sygna��w na semaforach. Posiada r�wnie� ciekaw� funkcj� pozwalaj�c� przetwarza� pewne fragmenty z okre�lonym prawdopodobie�stwem - bardzo przydatn� np. przy ustawianiu poci�g�w na stacjach.
 2. Jak wygl�da� powinien modu�? Modu� powinien by� odcinkiem szlaku o d�ugo�ci 0,5 km lub jej wielokrotno�ci. Na pocz�tku ka�dego modu�u powinny znajdowa� si� dwie linie specjalne nast�puj�cej postaci:

  //*dlugosc n
  //*stac k

  gdzie n to d�ugo�� modu�u w kilometrach pomno�ona przez dwa (czyli ilo�� odcink�w p��kilometrowych), a k to rodzaj stacji w obr�bie modu�u: 0 - brak stacji; 1 - stacja ma�a; 2 - stacja du�a. Na stacji ma�ej staj� tylko poci�gi osobowe, na du�ej - wszystkie. Pola "kilometr" w liniach modu�u powinny zaczyna� si� od 0 i (je�eli modu� jest d�ugi) konsekwentnie rosn��.
  Nale�y pami�ta� aby modu� zawiera� pe�n� sygnalizacj� dotycz�c� wyst�puj�cych w nim obiekt�w - przejazd�w kolejowych, ogranicze� pr�dko�ci, stacji, uk�ad�w tarcza ostrzegawcza - (semafor powtarzaj�cy) - semafor.
 3. Rodzaje modu��w Lista dost�pnych modu�ow znajduje si� w pliku moduly.dat. Podzielone s� one na osiem kategorii: stacje pocz�tkowe jedno i dwutorowe, odcinki szlaku jedno i dwutorowego, stacje ko�cowe jedno i dwutorowe oraz switche. Switche s� to modu�y o wlocie jednotorowym a wylocie dwutorowym lub na odwr�t. Stacje i przystanki mo�na umieszcza� w ka�dym rodzaju modu��w.
 4. Znaczniki specjalne W modu�ach do generatora mo�na stosowa� jeszcze pewne znaczniki specjalne nie obs�ugiwane przez "Mechanika".
  Znacznik Opis
  //*lim Umieszcza si� go bezpo�rednio przed znakiem "w8" zapowiadaj�cym sta�e ograniczenie pr�dko�ci. Spowoduje to losowe ustawienie warto�ci ograniczenia.
  //*rob J.w. przed ograniczeniem czasowym.
  //*spsem V Stoi bezpo�rednio przed lini� semafora. Umieszczenie tego znacznika przed semaforem wymusi na nast�pnym semaforze aktualnego modu�u ograniczenie pr�dko�ci do 10xV. V=0 tylko przed stacj� !!!
  //% P oraz //** Fragment pliku pomi�dzy tymi znacznikami zostanie przepisany z prawdopodobie�stwem P (w procentach).
  'os Tarcza ostrzegawcza (zamiast 's w obiekcie skalowalnym)
  'sp Semafor powtarzaj�cy (zamiast 's w obiekcie skalowalnym)
  'sz Sygna� zast�pczy (zamiast 's w obiekcie skalowalnym)
  'szl Tablica "w27" (zamiast 's w obiekcie skalowalnym)
  //*os Umieszcza si� bezpo�rednio przed lini� tarczy ostrzegawczej. Mo�na u�ywa� zamiast 'os.
  //*sp J. w. dla semafora powtarzaj�cego.
  //*sz J. w. dla sygna�u zast�pczego.
  //*szl J. w. dla tablic w27
  //*sbl Umieszcza si� bezpo�rednio przed linia semafora blokady odst�powej. Szczeg��y - patrz ni�ej.
 5. Modu�y zawieraj�ce stacje Tworz�c modu� w obr�bie kt�rego znajduje si� stacja nale�y pami�ta� o zwi�zku pomi�dzy rodzajem stacji a jej oznakowaniem. Je�eli stacja nie jest oznaczona semaforem, to musi by� oznaczona w drugiej linii modu�u jako stacja ma�a (//*stac 1). Je�eli stacja jest oznaczona semaforem, to nale�y w obr�bie modu�u umie�ci� przed stacj� "semafor wymuszaj�cy stop" - poprzedzony znacznikiem //*spsem 0 , lub je�eli jest to semafor blokady odstepowej - //*sbl 0.
  Wszystkie stacje w obr�bie modu�u musz� byc tego samego rodzaju.
 6. Ustawienia semafor�w Cho� nie jest to wymagane przez program ze wzgl�d�w technicznych, to przy tworzeniu modu��w przyj�ta zosta�a zasada, �e w miar� mo�liwo�ci przy wyje�dzie z modu�u zawieraj�cego semafory podaje si� sygna� S2. Aby to zrobi� nale�y przedostatni i ostatni semafor poprzedzi� lini�:
  //*spsem 11
  lub - je�eli ten ostatni jest semaforem blokady odst�powej
  //*sbl 11
  Je�eli jest to niemo�liwe (np. ze wzgl�du na to, �e semafor przedostatni jest poprzedzony linia //*spsem 0 - patrz pkt. poprzedni), nale�y tak� lini� poprzedzi� tylko ostatni semafor w module. Jest to jednak bardzo niepo��dane - mo�e spowodowa� niekonsekwencj� w ustawieniu semafor�w.
 7. Semafory blokady odst�powej Generator pocz�wszy od wersji 1.7 obs�uguje (w do�� ograniczonym stopniu) semafory blokady odst�powej. Na szlaku zawsze spotykamy semafory wskazuj�ce sygna� S2, dopiero ostani semafor odcinka blokady mo�e zapowiada� ograniczenie na nast�pnym - zwyk�ym ju� - semaforze. Do ustawiania semafor�w blokady odst�powej s�u�� znaczniki //*sbl umieszczane bezpo�rednio przed linia takiego semafora. Znacznik taki mo�e by� u�yty na dwa sposoby:
  //*sbl
  spowoduje ustawienie semafora blokady z sygna�em zapowiadaj�cym losowo wybrane ograniczenie pr�dko�ci na semaforze nast�pnym (i konsekwentne ustawienie nast�pnego semafora). Ale uwaga! Nast�pny semafor musi ju� by� zwyk�ym semaforem, a nie semaforem blokady odst�powej.
  //*sbl V - jak wy�ej, tylko pr�dko�� na nast�pnym semaforze nie b�dzie losowana, a ustawiona na 10*V - dzialanie podobne do //*spsem
  Je�eli w danym module mamy do czynienia tylko z jednym semaforem blokady odst�powej, to nale�y go poprzedzi� linia
  //*sbl 11
  Podobnie nale�y post�pi�, gdy semafor blokady odst�powej jest ostatnim semaforem w module.
  Je�eli przed semaforem blokady odst�powej chcemy ustawi� tarcz� ostrzegawcz�, to nale�y ustawic j� jako obiekt skalowalny (syg_os2.bmp), bez u�ycia znacznik�w //*os, 'os.
 8. Tarcze ostrzegawcze i semafory powtarzaj�ce
  Tarcze ostrzegawcze i semafory powtarzaj�ce, a tak�e sygna� zast�pczy ustawia si� w nast�puj�cy spos�b: nale�y ustawi� w odpowiednim miejscu obiekt skalowalny nie przejmuj�c si� specjalnie tym, co on pokazuje. Tzn. stawiamy na przyk�ad syg_os2.bmp nie przejmuj�c si�, co b�dzie wy�wietlane na tej tarczy po w��czeniu modu�u da trasy - interesuje nas tylko prawid�owe po�o�enie obiektu. Nast�pnie ustawiamy w�a�ciwy znacznik (najwygodniej typu //*... - obiekt bedzie wtedy nadal widoczny przy testowaniu).
  Podobn� technik� stosuje si� przy wstawianiu tablic "w27"
  Wyj�tkiem s� tarcze ostrzegawcze i semafory powtarzaj�ce przed semaforami blokady odst�powej. Stawiamy je jako obiekty skalowalne (syg_os2.bmp), (syg_sp2.bmp) i nie u�ywamy znacznik�w.
  Oczywi�cie wy�ej wymienione zasady ustawiania odnosz� si� tylko do sygalizacji dotycz�cej naszego toru - pozosta�e obiekty stawiamy jako obiekty skalowalne.
 9. Ograniczenia techniczne
  a) pomi�dzy znakiem "w8" zapowiadaj�cym ograniczenie pr�dko�ci a pocz�tkiem odcinka, na kt�rym obowi�zuje ograniczenie nie nale�y stosowa� semafor�w, tarcz ostrzegawczych ani znacznik�w 'szl.
  b) znaczniki pr�dko�ci stosowa� wolno tylko razem ze znakami "w9". Nie nale�y "r�cznie" korygowa� nimi pr�dko�ci semafora ani pr�dko�ci szlaku;
  c) "Generator" dziala tylko z za��czonym plikiem tekstury.dat. Pliku tego ani tekstur nie nale�y modyfikowa� (przynajmniej bez konsultacji z webmasterem strony, na kt�rej program jest opublikowany lub autorem programu). Program wykorzystuje w tej chwili 195 tekstur na 200 dopuszczalnych tak�e ci��ko jest co� doda�, podmiany tekstur s� za� niemile widziane ze wzgl�du na zachowanie kompatybilno�ci modu��w r��nych autor�w.
  d) w pliku moduly.dat nie mo�na zostawia� pustych linii pomi�dzy modu�ami tej samej kategorii. Poszczegolne kategorie powinny zas miec przynajmniej jedna linie odstepu i tylko jedna linie komentarza w naglowku. Tresc naglowka moze byc dowolna, ale kategorie powinny wystepowac dokladnie w takiej kolejnosci jak sa. Plikow szlaku jedno i dwutorowego moze byc co najwy�ej 1000 a plik�w pozostalych kategorii co najwy�ej po 50.
  e) wszelkie obiekty wp�ywaj�ce na pr�dko�� jazdy (znaczniki z_p, 'szl, //*lim, semafory, itp.) a tak�e tarcze ostrzegawcze i semafory powtarzaj�ce musz� znajdowa� si� w pliku w takiej kolejno�ci, w jakiej pojawi� si� na trasie (tzn. obiekt o mniejszej wsp��rz�dnej z musi pojawi� si� w pliku wcze�niej). Je�eli wyst�puj� one w tym samym miejscu nale�y jeden z nich nieznacznie przesun�� (np. o 10).

S� to chyba najog�lniejsze regu�y dotycz�ce tworzenia modu��w. Stara�em si� opisa� wszystkie zasady ustawiania sygnalizacji. W pewnych okoliczno�ciach mo�na je z�ama� - mo�na tu troch� poeksperymentowa�. Polecam te� postudiowanie istniej�cych modu��w - mo�na tam znale�� ciekawe rozwi�zania, czasami �ami�ce powy�sze zasady.


Obs�uga d�wi�ku

Generator pocz�wszy od wersji 1.7 losowo dobiera zestaw d�wi�k�w do trasy - o ile dysponujemy plikami do obs�ugi d�wi�ku. Poszczeg�lne zestawy zapisane sa w plikach dzw_osob.dat i dzw_posp.dat odpowiednio dla poci�g�w osobowych i pospiesznych. Ka�dy zestaw sk�ada si� z polecenia odjazdu, zapowiedzi odjazdu, zapowiedzi przyjazdu i maksymalnie trzech wersji zapowiedzi wjazdu na stacje po�redni�. Struktura ww. plik�w odpowiada strukturze pliku moduly.dat . Generator losuje zestaw dzwi�k�w i zapisuje go w pliku dzwieki.dat : polecenie odjazdu na pozycji 11, zapowiedzi odjazdu i przyjazdu odp. na 15 i 16, a zapowiedzi wjazdu na stacj� po�redni� na 17, 18 i 19. Pozycje te s� wi�c zarezerwowane i nie nale�y wstawia� w nie w�asnych d�wi�k�w.

W przypadku braku plik�w dzw_osob.dat i/lub dzw_posp.dat program nie ustawi zestawu d�wi�k�w.


Usuwanie b��d�w w modu�ach

Program jest stosunkowo ma�o odporny na r��nego rodzaju pomy�ki w modu�ach i pliku moduly.dat. Oto kilka powa�niejszych objaw�w usterek wraz z mo�liwym wyja�nieniem:

Objawy

Mo�liwa przyczyna

Modu� nie zosta� dopisany - w pliku wyj�ciowym jest tylko jego nazwa lub/i linia znacznika pr�dkosci B��d w dw�ch pierwszych liniach modu�u kodujacych d�ugo�� i rodzaj stacji.
Modu�y nak�adaj� si� na siebie B��dnie podana d�ugo�� modu�u.
Program zawiesza si� na module, przepisuje tylko jego cz��� Brak znacznika //** po znaczniku //%
Nieprawid�owe ustawienia semafor�w W module znajduje si� semafor (najcz��ciej "S2" ) umieszczony jako obiekt skalowalny - nale�y przerobi� go na semafor.
Nieprawidlowe ustawienia pr�dko�ci szlaku lub innego ograniczenia Znacznik pr�dko�ci szlaku i kt�ry� semafor wyst�puj� w innej kolejno�ci w pliku a w innej w rzeczywisto�ci.
Runtime error ... Brak kt�rego� pliku wymaganego do pracy programu lub pr�ba otwarcia nieistniej�cego modu�u.

Konwerter tras

Za��cznikiem do programu jest konwerter tras - program dostosowuj�cy r��ne pliki tras do naszego pliku tekstur. Znajduje si� on w katalogu Konwert. Aby przekonwertowa� tras� nale�y skopiowa� do tego katalogu plik trasy i wykorzystywany przez ni� plik tekstur - ten ostatni pod zmienion� nazw�. W katalogu musi si� te� znajdowa� aktualna kopia naszego pliku tekstur. Po uruchomieniu (konv11.exe) musimy poda� nazw� naszego i cudzego pliku tekstur oraz nazwe pliku, kt�ry chcemy przetworzy�.

W trakcie przetwarzania program mo�e stwierdzi�, �e w cudzym pliku tekstur znajduje si� plik nieu�ywany przez nas. Mamy wtedy dwie mo�liwo�ci:

 1. U�y� innego piku zamiast (program spyta o nazw�).
 2. Doda� ten plik do naszego pliku tekstur (niezalecane przy pracy z plikiem tekstur Generatora).

Je�eli wybierzemy opcj� pierwsz�, to nazwa przez nas podana zostanie zapami�tana w pliku Log.dat i program b�dzie automatycznie dokonywa� analogicznej zamiany przy nast�pnych konwersjach. Plik ten mo�na r�wnie� modyfikowa� "r�cznie".


Co nowego w tej wersji?

Wersja 1.1

 1. Inny spos�b pomijania linii znacznika stacyjnego przy generowaniu tras dla poci�g�w pospiesznych.
 2. Dopuszczalne stawianie semafor�w i tablic "w27" pomi�dzy znacznikami "w9".
 3. Opcjonalne, a nie obligatoryjne stosowanie znacznik�w //*lim i //*rob

Wersja 1.2

 1. Dopuszczalne stosowanie znacznika //*spsem przy kolejnych semaforach

Wersja 1.3

 1. Nowe znaczniki predkosci szlaku, tarczy ostrzegawczej, semafora powtarzaj�cego i sygna�u zast�pczego. Stare nadal dzia�aj�.

Wersja 1.4

 1. Obs�uga znacznik�w semafora blokady odst�powej.

Wersje 1.5 - 1.6 - wersje testowe niepublikowane.

Wersja 1.7

 1. Losowe dobieranie zestawu d�wi�k�w.
 2. Pe�ny zestaw sygna��w na semaforach
 3. Wzbogacona obs�uga semafor�w blokady odst�powej
 4. Poprawione b�edy przy korekcji pr�dko�ci.

Wersja 1.8

 1. Poprawiony b��d przy korekcji pr�dko�ci semafora w obr�bie ograniczenia sta�ego.
 2. Nie przepisywanie do pliku docelowego znacznik�w generatora.

Wersja 1.9

 1. Opcjonalna obs�uga d�wi�ku.

Ostatnia aktualizacja: 06.09.99